DONIRAJTE >>>

 
     
 
Inicijativa LJUDSKA PRAVA ZA BUDUĆNOST

 

Inicijativa Ljudska prava za budućnost (Human Rights Sustainability Inititive – HRSI) je odnedavno deo našeg programa Građansko društvo za budućnost. Okosnicu Inicijative čini šest organizacija koje se više od decenije bave promocijom i unapređenjem ljudskih prava u Srbiji. Kao i partnerske organizacije u sklopu šireg programa, HRSI partnerske organizacije ćesaradnju s Institutom za održive zajednice iskoristiti za dalje jačanje kapaciteta i osiguranje buduće održivosti svojih programa i delovanja.

Ovu Inicijativu čine: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HCHR), Fond za humanitarno pravo (HLC), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), LABRIS – organizacija za lezbijska ljudska prava, Urban In i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR).

Izbor ovih organizacija pokazuje da nam je bilo ključno da nastavimo saradnju s organizacijama angažovanim u zastupanju prava različitih marginalizovanih grupa, na praćenju i kreiranju politika u različitim oblastima i saradnji sa brojnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva. Ovaj pristup omogućava i ISC-u bolji uvid u specificčnosti svake pojedinačne politike.

Nadamo se da će i ova Inicijativa doprineti povezivanju organizacija i njihovoj spremnosti da zajednički nastupaju u procesima zastupanja promena javnih politika za koje se zalažu.

Na osnovu ISC-ovog dosadašnjeg iskustva u dodeli grantova, poznavanja konteksta ljudskih prava u Srbiji i kroz konsultacije sa USAID-om, odabrali smo dole navedenih šest  organizacija koje čine okosnicu Inicijative Ljudska prava za budućnost:

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HCHR), Beograd

www.helsinki.org.rs

 

Naziv programa: Inicijativa civilnog društva protiv zločina iz mržnje i govora mržnje
Trajanje programa: 8 meseci

Jačanjem ekspertize Heksinškog odbora za ljudska prava u nadgledanju ljudskih i manjinskih prava/fundamentalnih sloboda, analitičkim pristupom organizacije ka postojećim društvenim i  političkim okolnostima  sudskoj praksi u oblasti govora mržnje i zločina iz mržnje, ovaj projekat će dodatno unaprediti kapacitete organizacije da se bavi ovim pitanjima i obezbediti stručnu pomoć za klaster OCD koje su angažovane na smanjenju ekstermizma i podržavanju njegovih žrtava.

 

 

Fond za humanitarno pravo (HLC), Beograd

www.hlc-rdc.org

 

Naziv programa: Izrada tranzicione pravde u procesu intergracije Srbije
Trajanje programa: 8 meseci


Glavni cilj projekta HLC-a je da afirmiše tranzicionu pravdu kao relevantnu temu u okviru predstojećih pregovora između Evropske unije i Srbije. Projekat će uticati na nacionalne/regionalne kreatore politika i podržati dalje povezivanje civilnog sektora sa mrežama i partnerima na nivou EU.

 

 

 

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd

www.yucom.org.rs

 

Naziv programa: Od zakona do pravde – Sistem održive pravne pomoći u Srbiji
Trajanje projekta: 8 meseci

Radeći 15 godina na pružanju besplatne pravne pomoći (FLA) u Srbiji, YUCOM prednjači u razvoju ovog sistema i unapređuje pristup pravdi u našem društvu. Sa ovim projektom, YUCOM će dodatno podstaći razvoj održivih rešenja za građane kojima je neophodna besplatna pravna pomoć, kao i za OCD koje pružaju ovu vrstu pomoći. Krajnji cilj ove inicijative zastupanja je razvoj održivog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji i unapređenje kapaciteta pružalaca usluga besplatne pravne pomoći (kroz sinergiju njihovog rada i iskustava)

 

 

Organizacija za lezbejska ljudska prava – Labris, Beograd

http://labris.org.rs/


Naziv projekta: Inicijativa za politički dijalog
Trajanje projekta: 8 meseci

Inicijativa organizacije Labris zasniva se na hitnoj potrebi srpskog društva,  prepoznatoj i od strane najrelevantnijih međunarodnih i institucija EU, da se stane na put diskriminisanju LGBT osoba u Srbiji i unapredi nivo socijalne inkluzije LGBT populacije.

Ovaj projekat dodatno će podići kapacitete organizacije Labris da izveštava javnost i promoviše primenu postojećih propisa, kao što su Zakon o zabrani diskriminacije i nedavno usvojena Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije koja predlaže niz mera posvećenih unapređenju položaja i jednakosti pripadnika LGBT populacije u srpskom društvu.

 

 

UrbanIn, Novi Pazar

http://urbanin.org/

 

Naziv programa: Aktivni mladi za aktivne savete manjina – Uloga omladine u stvaranju stabilnog okruženja za bolje i transparentnije funkcionisanje Saveta manjina kao sredstvo ispunjenja prava manjina u Srbiji
Trajanje projekta: 8 meseci

Ovaj projekat je posvećen pitanjima koja se tiču učešća grupa koje su tradicionalno isključene iz procesa donošenja odluka u Sandžaku, poput: veće odgovornosti postojećih političkih struktura prema zajednici; informisanja mladih ljudi (posebno mladih žena) o važnosti političkih i društvenih procesa i  podsticanja njihovog učešća (na primer u radu Saveta nacionalnih manjina); razvoja participativnih programa za mlade i podsticanja saradnje Saveta nacionalnih manjima i drugih tela (na nivou lokalnih samouprava) sa omladinskim organizacijama i institucijama koje se bave omladinskim politikima.

 

 

Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR, Beograd

http://rs.yihr.org/rs/

Naziv projekta: Mehanizmi za borbu protiv nasilja u srpskom društvu
Trajanje projekta: 8 meseci

Ovaj projekat Inicijative mladih za ljudska prava predviđa pokretanje inicijative za usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja kao jedne od komplementarnih strategija za podizanje nivoa zaštite i promocije ljudskih prava u Srbiji. Projektom će se dosegnuti do ženskih i omladinskih organizacijja zainteresovanih za rešavanje problema nasilja, a u planu je i da se ostvari saradnja sa nizom državnih institucija zaduženih za ovu oblast.

 

 

Ovih šest organizacija civilnog društva reflektuju raznovrsnost i značaj tema kojima se civilno društvo bavi u oblasti ljudskih prava s obzirom da rade na širokom spektru pitanja i uspešno se zalažu za interese građana na polju zaštite ljudskih prava. Ove organizacije su ostvarile izuzetan učinak u okviru tema kojima se bave, značajno su pozicionirane unutar sektora civilnog društva i veoma su uspešne u javnom zagovaranju. Takođe, uspešne su u izgradnji širokih mreža sa drugim organizacijama civilnog sektora u Srbiji fokusiranih na temu ljudskih prava pospešujući na taj način razmenu znanja i iskustava i učvršćujući saradnju unutar sektora.

ISC će biti aktivno uključen u sve procese koordinacije unutar HRSI komponenete i radiće na pospešivanju sinergije među partnerima oko pitanja od zajedničkog interesa, u cilju praćenja napretka u koordinaciji zajedničkih aktivnosti, poboljšanja funkcionalnog povezivanja, unaređenja istraživačkih, analitičkih i razvojnih resursa i razvijanja njihovih mehanizama i politika održivosti.

 

 
     
 
Terazije 27/5. sprat, 11000 Beograd, Srbija - E-mail: isc@iscserbia.org
Telefoni:+381 11 3230 602, 3230 603, 3230 604 Fax:+381 11 3230 523
SEDIŠTE ORGANIZACIJE 535 Stone Cutters Way, Montpelier, VT 05602 
Phone: 802-229-2900 Fax: 802-229-2919
Strateški partneri:
   
 
  Program GRADJANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST finansira United States Agency for International Development (USAID)