DONIRAJTE >>>

 
     
 
Partneri

Devet organizacija gradjanskog društva izabranih putem ovog ciljanog konkursa,  pridružiće se prethodno odabranim Core partnerima, BCIF-u i Zaječarskoj inicijativi, sa kojima je  ISC ustanovio strateške ciljeve tokom pisanja CSF projekta kao i u razvojnoj fazi.

Kratak opis inicijativa koje će sprovoditi partnerske organizacije na CSF programu

 

Trag Fondacija
(ex. Balkanski fond za lokalne inicijative - BCIF)

www.tragfondacija.org

ISC je osmislio ovaj program u saradnji s Trag Fondacijom (ex. Balkanskim fondom za lokalne inicijative - BCIF), svojim dugogodišnjim partnerom i jednom od retkih lokalnih nezavisnih, neprofitnih fondacija u Srbiji. ISC smatra da je BCIF model "osnovnog partnera", čija su ekspertiza i misija direktno vezane za ciljeve programa "Gradjansko društvo za budućnost". Trag Fondacija ima više uloga u ovom projektu: kao uzor i mentor drugim organizacijama civilnog društva, kao organizacija koja dodeljuje donacije, i kao trener. Kao organizacija koja služi kao model za uspešan rast, sklapanje partnerstava i zrelost, Trag Fondacija će upravljati većim delom preraspodele donacija CSF-a namenjenih da dalje pomognu filantropiju, održivost i građanski aktivizam na lokalnom nivou. Trag Fondacija će takođe pružati usluge izgradnje kapaciteta u civilnom sektoru u oblasti upravljanja OCD, inovativnih pristupa, i kroz dalje razvijanje i podizanje nivoa kulture filantropije.

 

Zajecar Initiative

www.zainicijativa.org

Drugi unapred izabrani  partner je Zaječarska inicijativa. Ova organizacija razvija program malih donacija u istočnoj Srbiji koji će se baviti javnim zagovaranjem, a sve  u cilju intenzivnijeg učešća gradjana u rešavanju problema, ne bi li se  tako uticalo na osnaživanje  građanskog aktivizma u Timočkom okrugu. Ove male donacije biće namenjene zvaničnim i nezvaničnim grupama koje se bave problemima koji utiču na svakodnevni život građana i čije rešavanje može da unapredi život u zajednicama ovog kraja. Zaječarska inicijativa će takođe raditi na poboljšanju veština u oblasti davanja donacija i organizacionih kapaciteta nedavno osnovane lokalne fondacije u Timočkom okrugu. Ukoliko Timočka lokalna fondacija bude uspešna, poslužiće za model ostalim okruzima u Srbiji, a to dalje može omogućiti  ZI  pristup EU fondovima za finansiranje projekata.

 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

www.bezbednost.org

BCBP će raditi sa širokim spektrom partnera da bi zaštitio prava građana od zloupotrebe od strane institucija i organizacija iz sektora bezbednosti. Konkretno, Centar će se truditi da zaštiti građane od prekomerne upotrebe istražnih mera od strane bezbednosnih ustanova. Pored toga, vršiće pritisak na vlasti da se smanji korupcija u sektoru bezbednosti i da se garantuje adekvatno korišćenje novca poreskih obveznika. BCBP će kroz tri grupe aktivnosti ostvariti tesnu saradnju s različitim organizacijama koje se bave nadziranjem: 1) Javno zagovaranje zasnovano na dokazima kroz praćenje rizika od korupcije, kršenja ljudskih prava i sprovođenje antikorupcijske politike, 2) Mobilizacija i osposobljavanje drugih organizacija građanskog društva i građana da učestvuju u nezavisnom nadzoru bezbednosnog sektora, i 3) Umrežavanje predstavnika svih relevantnih nezavisnih nadzornih tela i uspostavljanje Foruma                                                                                                        organizacija nezavisnog nadzora.

 

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

www.crta.rs

CRTA će nastaviti da informiše javnost o svojim aktivnostima praćenja rada Narodne Skupštine Srbije i da objavljuje informacije vezane za Skupštinu, da se zalaže za usvajanje i sprovođenje Deklaracije o parlamentarnoj otvorenosti. Usvajanje Deklaracije o parlamentarnoj otvorenosti i primena njenih principa od strane Narodne Skupštine pozicioniraće ovu instituciju kao primer posvećenosti odgovornosti i javnosti u radu. To će, istovremeno, postaviti standarde za druge institucije državne uprave, naročito izvršne vlasti.

Umrežavanje i edukacije o javnom zagovaranju koje će sprovoditi CRTA, osnažiće  i ohrabriti predstavnike organizacija civilnog društva da započnu sopstvene inicijative zasnovane na informacijama sa portala Otvoreni Parlament. Poboljšani kapaciteti organizacija civilnog društva garantovaće u budućnosti efektivnost njihovog zagovaranja. Konačno, CRTA će sprovesti osnovnu procenu otvorenosti izvršne vlasti i nastojaće da započne javnu debatu o transparentnosti rada institucija u pogledu dostupnosti informacija javnosti putem interneta.

 

Autonomni ženski centar (AŽC)

www.womenngo.org.rs

AŽC ima za cilj uspostavljanje sveobuhvatnog pravnog i institucionalnog okvira kako bi se obezbedila efikasna i sistemska zaštita od nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti. Organizacija će se fokusirati na ubrzavanje procesa ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja treba da uspostavi pravni okvir za poboljšanje mehanizama sprečavanja nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i kažnjavanje počinilaca, kao i poboljšanje sistema obavezne podrške i pomoći bračnog partnera, kako bi se na taj način ojačala finansijska pozicija izdržavane dece i samohranih roditelja.

 

 

 

Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub (OKNIŠ)

www.oknis.org.rs

OKNIŠ je osnivač MODS (Mreža organizacija za decu Srbije), udruženja koje čine 72 organizacije građanskog društva iz cele zemlje i koje pružaju podršku mladima u Srbiji. U nastojanju da smanji socijalnu isključenost i poboljša uslove za mlade, kao i da uključi mlade u lokalne procese odlučivanja, OKNIŠ će se koncentrisati na sprečavanje nedostataka u budžetskim izdvajanjima za socijalnu zaštitu, formulisati i zalagati se za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, i pripremiti i zalagati se za usvajanje mehanizama za povećanje budžetskih transfera lokalnim samoupravama.

 

 

 

Fondacija SHARE

www.shareconference.net

Fondacija SHARE će promovisati svoj nedavno uspostavljeni model javnog zagovaranja (SHARE defence) osmišljen da štiti prava i slobode građana na Internetu. Sama kampanja javnog zagovaranja će se koncentrisati na sledeće oblasti vezane za internet i društvene medije: transparentnost i dostupnost javnih podataka, e-uprava; privatnost i zaštita ličnih podataka, bezbednost i nadzor, sloboda govora i informisanja, digitalna cenzura; autorsko pravo i pošteno korišćenje, nacionalna i međunarodna telekomunikaciona politika. Vizija SHARE defence je da postane glavna organizacija za nadgledanje sposobna da kritički prati aktivnosti organa vlasti, javne uprave i poslovnog sektora, kao i da upozori javnost kada otkrije radnje koje nisu u interesu građana i društva u celini. Fondacija SHARE će razviti specijalizovane usluge dostupne organizacijama s kojima sarađuje, organizacijama građanskog društva, medijima i građanima angažovanim u praćenju i nadgledanju pitanja                                                                                                       od javnog interesa u sferi digitalnih prava i sloboda.

 

Smart Kolektiv

www.smartkolektiv.org

Smart Kolektiv će raditi na jačanju veza između poslovne zajednice i građanskog sektora, u nameri da podrži poslovni sektor u usvajanju društveno odgovornih vrednosti i prakse, a s druge da podstakne organizacije građanskog društva da usvoje veštine dobrog poslovanja i time efikasnije ostvare svoje ciljeve. Krajnji cilj je da se doprinese ukupnom društveno-ekonomskom razvoju kroz podsticanje poslovne zajednice da: prepozna organizacije građanskog društva kao relevantne i pouzdane partnere za javno zagovaranje i potencijalne korisnike usluga programa korporativne društvene odgovornosti; uspostavi bazu relevantne stručnosti; unapredi oblast pružanja usluga od strane građanskog sektora i pruži podršku razvoju socijalnih preduzeća. Projekat treba da doprinese povećanju broja međusektorskih partnerstava za jačanje društveno odgovorne poslovne prakse, ostvari široku podršku Zakonu o socijalnom preduzetništvu, i podstakne usvajanje i primenu poreskih olakšica                                                                                                       za delatnosti humanitarnog karaktera.

 

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)

http://www.decentralizacija.org.rs/

U okviru ove inicijative, NKD će raditi na unapređenju građanskog sektora u strateški odabranim regionima, podstičući građansku participaciju u lokalnim zajednicama i pružajući podršku neformalnim udruženjima i lokalnim i regionalnim koalicijama građanskog društva. Aktivnosti će doprineti daljoj izgradnji baze podrške i poboljšanju položaja građanskog sektora na lokalu kako bi se organizacije intenzivnije uključile u konstruktivan dijalog sa ključnim donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Javno zagovaranje koje će NKD primeniti ojačaće lokalne zajednice i pomoći im da participativan, sistematičan i efikasan način doprinesu rešavanju lokalnih razvojnih tema i izazova, i na taj način direktno utiču na proces decentralizacije u Srbiji.

 

 

Fondacija Centar za demokratiju

www.centaronline.org

FCD će se zalagati za prava radnika i fer i pravične standarde rada u Srbiji. Ciljevi javnog zagovaranja FCD-a su: 1) Veće uključivanje građanskog društva u zagovaranju ka usvajanju, nadgledanju i realizacije javnih politika od značaja za pravedan i socijalno odgovoran društveno-ekonomski razvoj, 2) Unapređenje komunikacije između građana i lokalnih donosilaca odluka po pitanju politika i propisa kojima se uspostavljaju efikasni mehanizmi za implementaciju prava radnika; 4) Jačanje podrške javnosti za primenu načela dostojanstvenog rada i unapređenje opšteg nacionalnog dijaloga o ovoj temi.

 

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

www.fondacijadivac.org

Fondacija Ana i Vlade Divac (HOD) će se zalagati za uspostavljanje javno-privatnih partnerstava u cilju poboljšanja ukupnog kvaliteta života mladih u Srbiji. Cilj Fondacije je da javnim zagovaranjem postigne da se na nivou odabranih lokalnih zajednica osnuju omladinske banke,  efikasnog i transparentnog mehanizma podrške projektima i inicijativama mladih ljudi. HOD će podržati i ojačati formalne i neformalne grupe mladih kako bi one mogle da utiču na lokalne donosioce odluka i optimiziraju resurse na lokalnom nivou u cilju sprovođenja aktivnosti važnih za čitavu zajednicu. Projekat će takođe podržati postojeće mreže u cilju kreiranja javno-privatnih partnerstava za podršku održivim društvenim promenama, te će omogućiti mladim ljudima da izgrade svoje kapacitete i veštine u oblastima prikupljanja sredstava i upravljanja projektima.

 

 
     
 
Terazije 27/5. sprat, 11000 Beograd, Srbija - E-mail: isc@iscserbia.org
Telefoni:+381 11 3230 602, 3230 603, 3230 604 Fax:+381 11 3230 523
SEDIŠTE ORGANIZACIJE 535 Stone Cutters Way, Montpelier, VT 05602 
Phone: 802-229-2900 Fax: 802-229-2919
Strateški partneri:
   
 
  Program GRADJANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST finansira United States Agency for International Development (USAID)